Redirecting in 1 seconds...

 หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
นายประวิทย์ แต่งอักษร

 

 
อายุ 54 ปี
 
ประวัติการศึกษา
-          ปี 2528 ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการทำงาน
-          เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ให้กับนิตยสาร “สตาร์พิคส์”, นิตยสาร “สีสัน” และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ The Standard
-          ปี 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิชา “การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์” ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปัจจุบัน ภาควิชาภาพยนตร์เปล่่ียนเป็น คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์)
-          ปี 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษวิชา “ทฤษฎีภาพยนตร์และการวิจารณ์” คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-          ปี 2533 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมบรรยายหลักสูตร “ภาพยนตร์วิจักษณ์” การอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านภาพยนตร์ จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
-          ปี 2556 - 2559 ผู้ร่วมบรรยายหลักสูตรอบรม “ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น” จัดโดยสถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
-          ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
-          นักวิจารณ์ภาพยนตร์ , อาจารย์พิเศษ

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST