Redirecting in 1 seconds...

 หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
ข่าวสารด้านป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 2562

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency AssessmentOIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

ดัชนี/ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล Link
 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหอภาพยนตร์ http://www.fapot.org/th/about.php?mid=67
O2 ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ http://www.fapot.org/th/about.php?mid=65
O3 อำนาจหน้าที่ความเป็นมา http://www.fapot.org/th/about.php?mid=50
  กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ http://www.fapot.org/th/about.php?mid=55
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.fapot.org/th/about.php?mid=51
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน http://www.fapot.org/th/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  http://www.fapot.org/th/about.php?mid=55
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวและกิจกรรม http://www.fapot.org/th/news.php 
  งานอนุรักษ์   http://www.fapot.org/th/conservation.php  
  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย http://www.fapot.org/th/museum.php
  ห้องสมุด http://www.fapot.org/th/library.php 
  สินค้า http://www.fapot.org/th/product.php 
  ประกาศ http://www.fapot.org/th/notice.php 
  กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา http://www.fapot.org/th/conservation.php?mid=187 
  รถโรงหนัง http://www.fapot.org/cinemobile/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A  ช่องทางการร้องเรียน http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199 
  ติดต่อเรา http://www.fapot.org/th/contact.php
O9 Social Network  facebook 

https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage/

https://www.facebook.com/ThaiFilmMuseum/

https://www.facebook.com/thaicinemaschool/

https://www.facebook.com/silentfilmthailand/

  youtube https://www.youtube.com/channel/UCH-mZxx7fSBlg7dOUk_D7xw
  instragram https://www.instagram.com/thaifilmarchive/
  twitter https://twitter.com/thaifilmarchive
แผนดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงาน ประจำปี แผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ 62
O11 รายงานผลดำเนินงาน 62 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน 62
O12 รายงานผลการดำเนินงาน 61 รายงานผลการดำเนินงาน 61
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงิน FN
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดรายการATA
งานนโยบายและแผนPP
งานบัญชี(หอภาพยนตร์)ACC
งานประชาสัมพันธ์PR
งานสารบรรณDO
งานสารสนเทศIT
บริหารงานบุคคล HR
สถาบันหนังไทย ATB 
  งานการเงิน เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน 
  งานจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  งานจัดรายการ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดรายการ
  งานนโยบายและแผน  เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
  งานบัญชี  เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชี
  ประชาสัมพันธ์  เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
  งานสารบรรณ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ 
  งานสารสนเทศ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสารสนเทศ 
  งานบริหารบุคคล  เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารบุคคล
  งานสถาบันหนังไทย สถาบันหนังไทย
การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
  ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการ 51 ระเบียบ การให้บริการของหอภาพยนตร์ 2556 
  ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการห้องสมุด  511 ประกาศ หลักเกณ์การให้บริการห้องสมุด 2557 
  ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการรถโรงเรียนหนัง  521 ระเบียบ การใช้รถโรงหนัง 2557
   ประกาศ หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ประกาศ หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา 
   ประกาศ หลักและวิธีการในการบริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ประกาศ หลักและวิธีการในการบริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา
  ประกาศ อัตราค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ประกาศ อัตราค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานสรุปสถิติการให้บริการ62ไตรมาส2
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 61 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 61
 O17 E-Service รอเอกสาร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนใช้จ่ายงบประมาณ 62 แผนใช้จ่ายงบประมาณ 62
 O19 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 62 ไตรมาส 1 และ 2

สรุปการใช้จ่ายไตรมาสที่2562-1

สรุปการใช้จ่ายไตรมาสที่2562-2

 O20 รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณ 61 สรุปการใช้จ่ายไตรมาสที่2561- 4 ไตรมาส
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=178
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=45
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=209
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 60

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 61

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 62  
 O26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล-2562
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน

ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการลา

ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน

ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลกากร

ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการสอบวินัยและการสั่งพักงาน

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลบริหารงานทรัพยากรบุคคล2561
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 

แผนผังรับเรื่องร้องเรียน

 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หน้าเว็บ http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 61
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199
  ติดต่อเรา  http://www.fapot.org/th/contact.php  
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แนบท้าย-มาตรการเปิดโอกาส 

ประกาศ มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสีย

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ประกาศเจตนารมณ์ 62

ประกาศเจตนารมณ์ ENG

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รอเอกสาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 62 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๒
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอเอกสาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 62 แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 62
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 O39 แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62 แผนป้องกันและปราบปราม หภ. 62
 O40 รายงานแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 62 รอบ 6 เดือน รายงานผลการป้องกันและปราบปราม หภ.62
 O41 รายงงานแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 61 รายงานผลการป้องกันและปราบปรามทุจริต หภ. 61
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการ

กระบวนการ

 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนบท้าย-มาตรการเปิดโอกาส

ประกาศ มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสีย

 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 62
 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนผังรับเรื่องร้องเรียน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน

 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ-นโยบายการรับของขวัญ 62

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

เอกสารมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการรับสินบนและผละประโยชน์ทับซ้อน 62

 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 62
     
     
     
     

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST