หน้าหลัก: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) Thai Film Archive
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 ๑.
 ประธานกรรมการ
 ๒.
 ที่ปรึกษา
 ๓.
 ที่ปรึกษา
 ๔.
 ที่ปรึกษา
 ๕.
 กรรมการ
 ๖.
 กรรมการ
 ๗.
 กรรมการ
 ๘.
 กรรมการ
 ๙.
 กรรมการ
 ๑๐.
 กรรมการ
 ๑๑.
 กรรมการ
 ๑๒.
 กรรมการ
 ๑๓.
 กรรมการ
 ๑๔.
 นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ
 ๑๔.
 กรรมการและเลขานุการ

 


วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 5195 ออนไลน์ 17