ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี
แหล่งค้นคว้าเฉพาะด้านภาพยนตร์ ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร บทความ วิทยานิพนธ์
เอกสารข้อมูลทางวิชาการ โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ของทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกดูภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นภาพยนตร์ข่าว สารคดี และ
ภาพยนตร์ไทยเรื่องต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ได้รวบรวมไว้นับพันรายการ


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 46748 ออนไลน์