พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
สถานที่จัดแสดงวัตถุสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บรักษาและรวบรวมไว้นับตั้งแต่ก่อตั้ง อีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมในการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชมหลักฐานวัตถุ อันแสดงถึง
ความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตามบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี
 
เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภาพยนตร์ วันละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.
ทุกรอบมีวิทยากรนำชม รอบละประมาณ ๖๐ นาที (งดการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงขณะเข้าชม)
 

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3157 ออนไลน์ 7