พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
สถานที่จัดแสดงวัตถุสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เก็บรักษาและรวบรวมไว้นับตั้งแต่ก่อตั้ง อีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมในการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์เพื่อให้สาธารณชนได้เรียนรู้ ศึกษา และค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ผ่านประสบการณ์การเยี่ยมชมหลักฐานวัตถุ อันแสดงถึง
ความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ริเริ่ม บุกเบิก และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ตามบริบททางสังคมแต่ละยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี
 
เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภาพยนตร์ วันละ ๖ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.
ทุกรอบมีวิทยากรนำชม รอบละประมาณ ๖๐ นาที (งดการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงขณะเข้าชม)
 

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 26551 ออนไลน์ 12