Black Maria
แบบจำลองโรงถ่ายหนังแห่งแรกของโลก ที่หอภาพยนตร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตถุอนุสรณ์แห่งการกำเนิดภาพยนตร์ของบุรพชน
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการเป็นนักแสดงในหนังแบบโบราณเรื่อง "คนกินกล้วย" ของโรงถ่าย หนังที่ในอนาคต
จะกลายเป็นหนังที่ยาวที่สุดในโลก ใช้กล้วยมากที่สุดในโลก มีดาราทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมแสดงมากที่สุดในโลก ฯลฯ
 

วิดีโอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 46700 ออนไลน์