Share       
 
วันมรดกโสตทัศน์โลก 2561 : Your Story is Moving

 27 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

ด้วยองค์การว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่ 27 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันมรดกโสตทัศน์โลก (World AV Heritage Day) ซึ่งได้กำหนดจัดงานวันมรดกโสตทัศน์โลกในปีนี้ภายใต้ชื่อ Your Story is Moving โดยในประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมมากมายทั้ง การเปิดตัวหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles โดย Dr. Ray Edmonson ฉบับแปลภาษาไทย ที่จะเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านกัน พร้อมชื่นชมผลงานมรดกโสตทัศน์ของหน่วยงานเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Presentation “การจัดการฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำของโลก” โดย สำนักหอจดหมายเหตุ การฉายภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ภาพยนตร์บันทึกการแข่งขันกอล์ฟ ๒๔๗๔ พร้อมเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์กับ นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ นำเสนอมรดกเสียงแห่งความทรงจำ โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอเสียงแห่งความทรงจำ โดย นายพฤฒิพล ประชุมผล นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในเข้าร่วม

กําหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน

13.15 น. เริ่มกิจกรรมวันมรดกโสตทัศนโลก

- อ่านแถลงการณ์วันมรดกโสตทัศนโลก ป 2561

- เปิดตัวหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (e-book) Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles โดย Dr.Ray Edmonson ฉบับแปลภาษาไทย

14.15 น. ชื่นชมผลงานมรดกโสตทัศน์ของหน่วยงานเครือข่าย

- Presentation “การจัดการฟิล์มกระจกมรดกความทรงจําของโลก” โดย สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

15.00 น. - ฉายภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตรของชาติ ภาพยนตรบันทึกการแข่งขันกอล์ฟ ๒๔๗๔

พร้อมเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์กับ นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแหงประเทศไทย

- นําเสนอมรดกเสียงแห่งความทรงจํา โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

- นําเสนอเสียงแห่งความทรงจํา โดย นายพฤฒิพล ประชุมผล นายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

16.30 น. จบงาน

*กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 1936 ออนไลน์ 8