Share       
 
ประกาศ มอบของที่ระลึกขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9
หอภาพยนตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเสนอรายชื่อภาพยนตร์มากว่า 250 เรื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยจะประกาศภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม 2562 นี้ 
 
ทั้งนี้  หอภาพยนตร์ ได้มีกล่องข้าวขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่เสนอรายชื่อตามเงื่อนไขที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ โดยขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งตามความประสงค์ดังนี้
 
1. ผู้ที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งของที่ระลึกไปทางไปรษณีย์ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดส่งให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับที่หอภาพยนตร์ ท่านสามารถมารับของที่ระลึกฯได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ในวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกฯ ดังนี้
1 กนกอร ตุ่นจิต
2 กีรตยา สุนทรชาตะพงศ์
3 คาวี สร้อยสาวะ
4 จุฑาภรณ์ มีศรีสุข
5 จุไรรัตน์ หรั่งทอง
6 ฉวี ภูมรินทร์
7 ชนากานต์ ผดุงวรศาสตร์
8 ชิวดี เอมระดี
9 ณัฐชา จันทา
10 ณัฐพล ศรีสำราญรุ่งเรือง
11 ณัฐสิทธิ์ ตันติศุภชัยกุล
12 ต้อย ทองยิ้ม
13 ธัญชนก เฮ้าเครือ
14 ธิดารัตน์ ครสาย
15 นนทยา ภุมรินทร์
16 นนทยา ภูมรินทร์
17 นริศรา สมมาเลิศ
18 นิศรา ชัยเขียว
19 เบญจมาพร ปลาทอง
20 ปณิตา แท่นกระโทก
21 ประมุกดาว พุทธรักษา
22 ปรัชญา ศรีสัตยะเสถียร
23 ปรัชญานนท์ ครสาย
24 ปัทมาวดี โพประสิทธิ์
25 เปมิกา พูลศิริ
26 พชรพร อิ่มชื่น
27 พนิดา วิเชียรสาร
28 พัชริดาวรรณ ณรงค์กูล
29 พัฒน์ศรุต ช้างนิล
30 พัทธนันท์ บังคมเดช
31 พิชญุตม์ ทองปทุม
32 เพิ่มพล กันเทพ
33 ภาณุวัฒน์ ทองอ่อน
34 ภูธนิตย์ สุขจิตร์
35 มงคล พึ่งพะลัย
36 มัณฑนา คงพูล
37 ร.ต.หญิงนวลน้อง ฉิมมาบล
38 ร.ต.หญิงนาตยา ทองศรีเมือง
39 รัชฏา แจ้งชัด
40 วงศ์วรัณ จงประเสริฐกุล
41 วราชัย เอี่ยมเชื่อม
42 วีรภัทร คงจร
43 ศศิกานญ์ภัฐ เอี้ยวน้อย
44 ศิริลักษณ์ ขันแก้ว
45 ศิริลักษณ์ ไชยภักดี
46 สกุลดาว พหลทัพ
47 สรัลรัตน์ บัวพันธ์
48 สริตา เกาะแก้ว
49 สังคีต ศรีพระราม
50 สุกัญญา โพธิเสถียร
51 สุกัญญา โพธิเสถียร
52 สุพรรณี เจ๊ะแน
53 สุพิณดา ทองจันทรา
54 สุมลฑา เจริญศิลป์
55 สุรีภรณ์ บัวแสง
56 หรรษา วิเศษคามินทร์
57 อรชร ลั้นยม
58 อรชุมา ศิริรัชนีกง
59 อรอุมา ร่มแก้ว
60 อัคเรศ วงศ์มีศักดิ์
61 อาทิตยา เหล็กไหล
62 อารีย์ ป้องสีดา
63 อุทุมพร วิริยะบำเพ็ญกุล
64 เอกราช จันทร์กลับ
65 ขัตติยาภรณ์ เข็มพันธ์
66 คนธรส โชติช่วงสถาพร
67 จัครัย เรืองแสงเขา
68 จำเนียร ธนาบูรณ์
69 จิดาภา ประกอบสุข
70 ชญานนท์ สมานกล
71 ชนาธิป อรุณรังษี
72 ชลิตา จันทร์เพ็ญ
73 ชลิตา สมทรง
74 ชวิศ  ณ ทองก้อน
75 ญาณิน พงศ์สุวรรณ
76 ณัฐกล้า ชันหลี่กล่ำ
77 ทรงศรี ธนาบูรณ์
78 ธนพนธ์ สร้อยเพ็ชร์
79 ธนพล วงษ์สพาน
80 น.ส.ณัฐพัชร์ โปรา
81 นาย ปรัชญา บูรณศิริศักดิ์
82 นายวิชชานันท์ สุวรรณสิงห์
83 นิวัฒน์ ศรีทวีพันธ์
84 บุญจิรา ธนาบูรณ์
85 เบ็ญจพล ง้วนประเสริฐ
86 ปฎิพัทธ์ วิสุทธิสาทอง
87 ปราโมทย์  คงจันทร์
88 ปิยวรรณ อินวัตต์
89 ปุณิกา เอื้ออาจวิชัย
90 พงศ์สรรค์ เจริญวาสนุตร์
91 พรพจน์ ยิ้มเจริญ
92 พระชาย วรธัมโม
93 พิฐชญาณ์ ภานุธีรสวัสดิ์
94 พิลดา สมศรี
95 พิสัณฑ์ สุวรรณภักดิ์
96 พุทธลีนดา นาคำ
97 ภูมิพัฒน์ ถุงจันทร์
98 มนตรา งามวาจา
99 มานัสศักดิ์ ดอกไม้
100 มานุ ฟออามาตย์
101 มาลาริน บุญวันต์
102 เมืองไทย ภัทรถาวงศ์
103 แมนฤทธิ์ เต็งยะ
104 รชต ประกอบสุข
105 รนิดา กิตติคุณทวี
106 รัชชานนท์ พิมาภาศ
107 รุจิรดา หมัดสมัน
108 วรสิทธิ์ ประชาทัย
109 วริษา เจ้ากลดี
110 วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล
111 วิไล ประกอบสุข
112 สมเกียรติ พิลาโสต
113 สุพรรษา จันทร์ดวง
114 สุพิยุทธ งามสง่า
115 เสาวนีย์ พลัดพูลผล
116 อนันต์สิทธิ์ บุตรศร
117 อภิศรา วาสพิชัย
118 อิศริกร ปัสโป
119 อิศรินทร์ อินทะจันทร์
 
ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-2013-14 ต่อ 111
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 6002 ออนไลน์ 7