Share       
 
ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2563

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์  

เปิดรับแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 30,000 บาท  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย 
เงื่อนไขการสมัคร
- กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย 
-  หัวข้อที่จะทำนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
- งานวิทยานิพนธ์จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
- สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
-  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทำการวิจัยไปแล้ว
- ผู้ขอรับทุนจะต้องยังคงสถานะเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่  bit.ly/FilmResearchFund2020 
 
และส่งเอกสารที่กำหนดตามประกาศ  มาที่ faschoolcinema@gmail.com  สอบถามข้อมูล โทร 02-482-2013-14 ต่อ 110  หรือ 087-567-4316
 
ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 5551 ออนไลน์ 4