EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

หนังสั้นมาราธอน 27

ขโมจ / ศุภกร เมฆวัฒน์ / 18.34 นาที

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน / ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ์ / 21.50 นาที E

ขอพร / ธมนวรรณ ทวีธนะ / 30.23 นาที E

เข้ห์ / ณัฐภัทร ปัญญาอัครธรรม / 12.54 นาที

เขาไม่เคยเป็นเธอ / ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ / 8.58 นาที E

_____________อื้___ / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ / 7 นาที

คน กับ สัตว์ / สุรยุทธ์ ตั้งไพวรรณ / 6.05 นาที

คนจร / ณภัทร อนุวงศ์เจริญ / 19.14 นาที E

คนดี? / นิธิ ชูพุทธ / 13.46 นาที E

คฤหัสถ์ / ภูวดล เนาว์โสภา / 12.42 นาที

คลองเตยบอย / อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ / 23.44 นาที

คลื่นรอบกาย / สิรีธร เสริฐสุวรรณกุล / 29.21 นาที E

คำสุดท้าย / คณิน พรรคติวงษ์ / 7.28 นาที

  


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 322524 ออนไลน์ 12