EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์

กิจกรรมทึ่ง! หนังโลก ฉาย The Godfather (๒๕๑๕) เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงภาพยนตร์สกาลา บัตรราคา ๑๐๐ บาททุกที่นั่ง (งดฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา)

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 3002 ออนไลน์ 3