EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

 จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.


กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา ประวัติศาสตร์ทางสังคมของการผลิตภาพยนตร์พม่า
วิทยากรโดย อาจารย์เจน เฟอร์กูสัน


SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 282360 ออนไลน์ 6