EN | TH
โปรแกรมภาพยนตร์
โปรแกรมฉายภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

เด็กโต๋ (โปรแกรม Wonder Women เมื่อผู้หญิงทำหนัง)
๒๕๔๘ / กำกับโดย อารียา สิริโสภา, นิสา คงศรี / สร้างโดย ไทยฟิล์มพิคเจอร์ส, พิกโอนาย / นำแสดงโดย ประยูร คำชัย, เยาวเรศ อุตตะมะติง, เรียงใจ เลาย้าง / ความยาว ๑๐๐ นาที

ภาพยนตร์สารคดีที่ติดตามชีวิตของเด็กชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่เดินทางมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนบ้านแม่โต๋ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน พวกเขายังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และช่วยกันทำงาน โดยมีครูคอยให้ความดูแลใส่ใจ และมีครูใหญ่ที่สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกชีวิตที่อยู่ด้วยกัน

SUBSCRIBE
TO THE MAILING LIST
ผู้เข้าชม 963052 ออนไลน์ 4